Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako “Občanský zákoník”) vzájemná práva a povinnosti mezi obchodní společností.

InStar Technologies a.s.,
IČO: 00009415
se sídlem Mrštíková 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2609,
www: www.cebedix.eu
email: info@instar.tech

(dále jen jako „Prodávající“)

a zákazníkem (dále jen jako “Kupující“)

vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen jako “Smlouva”) uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím on-line obchodu Prodávajícího umístěného na internetové adrese https://cebedix-eshop.eu (dále jen jako “Obchod”), jejímž předmětem je zboží nabízené Prodávajícím (dále jen jako “Zboží”).

(dále jen jako „Obchodní podmínky“).

 Úvodní ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Všude tam, kde se mluví o právech a povinnostech ze Smlouvy, jsou tím myšlena práva a povinnosti ze Smlouvy včetně těchto Obchodních podmínek.
 2. Uzavřením Smlouvy Kupující prohlašuje, že se s aktuálním zněním těchto Obchodních podmínek při každém jednotlivém uzavření Smlouvy seznámil, porozuměl jim a s jejich zněním souhlasí.
 3. Smlouva je po svém uzavření Prodávajícím uložena za účelem jejího úspěšného splnění, Prodávající se však nezavazuje umožnit Kupujícímu opakovaný přístup k uzavřené Smlouvě.
 4. Aktuální znění těchto Obchodních podmínek je volně přístupné na internetových stránkách Prodávajícího a je tak každému umožněno jejich zobrazení a archivace.
 5. Kupujícím může být spotřebitel, podnikatel nebo prodejce.
 6. Spotřebitelem se má na mysli ve shodě s ustanovením § 419 Občanského zákoníku každá fyzická osoba, která s Prodávajícím uzavírá Smlouvu, nebo jinak jedná, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání.
 7. Podnikatelem se má na mysli ve shodě s ustanovením § 420 Občanského zákoníku ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Dle § 421 se za podnikatele považuje také osoba zapsaná v obchodním rejstříku a dále se má za to, že podnikatelem je osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona.
 8. Prodejcem se má na mysli podnikatel, který s Prodávajícím uzavřel Rámcovou smlouvu.

Uzavření Smlouvy, platební podmínky a doručení Zboží

 1. Veškerá prezentace Zboží umístěná na stránkách Obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.
 2. Na stránkách Obchodu jsou informace o Zboží a jeho vlastnostech, o jeho cenách, a o nákladech spojených s dodáním a balením Zboží při doručování v rámci území České republiky.
 3. Uzavřít Smlouvu lze prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného v Obchodu. Do objednávkového formuláře je třeba vložit informace zejména o:
 4. zvoleném Zboží a jeho množství. To Kupující provede vložením Zboží do elektronického nákupního košíku;
 5. požadovaném způsobu úhrady kupní ceny Zboží, kdy prostředí Obchodu Kupujícímu zobrazuje náklady na zvolený způsob úhrady kupní ceny;
 6. požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží, kdy prostředí Obchodu Kupujícímu zobrazuje náklady na zvolený způsob doručení objednávaného Zboží; a
 7. Kupujícím, jeho kontaktní údaje a údaje pro doručení Zboží.
  Informace zanesené do objednávkového formuláře tvoří objednávku (dále jen jako “Objednávka”).
 8. Po vytvoření Objednávky má Kupující možnost údaje v ní uvedené zkontrolovat a případně změnit. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí Objednávky elektronickou poštou na email uvedený v Objednávce nebo jinak poskytnutý Prodávajícímu. Smlouva je uzavřena okamžikem doručení tohoto potvrzení Objednávky, obsahuje-li současně projev Prodávajícího jednoznačně obsahující jeho vůli uzavřít Kupní smlouvu.
 9. Na základě uzavřené Smlouvy se Kupující zavazuje zaplatit za Zboží. Prodávající se zavazuje Zboží Kupujícímu odevzdat a umožnit mu k němu nabýt vlastnické právo. Zákazník bere na vědomí, že účinnost Zboží je přímo závislá na podmínkách uskladnění a při vystavení teplotám nad 25 stupňů Celsia déle než 48 hodin může účinnost Zboží klesat. Za účelem co nejvyšší účinnosti Zboží je Kupující srozuměn s tím, že je vhodné Zboží převzít od Prodávajícího v co nejkratší možné lhůtě a uskladnit jej v teplotě do 25 stupňů Celsia. Při doručování přes přepravní společnost, poskytující komplexní logistické služby pro internetové obchody anebo pomocí sítě výdejních míst, která zajišťuje internetovým obchodům výdej zboží (např. tzv. Zásilkovna, Uloženka, Parcel shop, Alza box atd.), se doporučuje, aby Kupující převzal zboží do 24 hodin od doručení informace o možnosti převzetí Zboží a co nejrychleji jej uložil do správné teploty do 25 stupňů Celsia. Pokud tak Kupující nebude postupovat, bere na vědomí, že účinnost Zboží se tím může snížit.
 10. Kupující prohlašuje, že údaje uvedené v Objednávce či jinak poskytnuté Prodávajícímu jsou pravdivé a správné a že jejich případné změny Prodávajícímu bezodkladně oznámí. Prodávající nenese odpovědnost za případnou škodu či komplikace způsobené sdělením nesprávných či nepravdivých údajů Kupujícím. Kupující Prodávajícímu odpovídá za škodu mu způsobenou sdělením nesprávných či nepravdivých osobních údajů.
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
 12. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (nestandardní množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) požádat Kupujícího o dodatečné telefonické nebo písemné potvrzení Objednávky. Odmítne-li Kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, je Prodávající oprávněn uzavření Kupní smlouvy nepotvrdit, anebo byla-li by již uzavřena Kupní smlouva, je oprávněn od ní odstoupit.
 13. Prodávající může po Kupujícím požadovat zálohovou platbu či platbu předem. Na tuto skutečnost je Kupující upozorněn před uzavřením Smlouvy v popisu Zboží nebo v průběhu zadávání Objednávky.
 14. Kupující si při zadávání Objednávky může zvolit z následujících způsobů úhrady kupní ceny Zboží a ostatních nákladů:
 • v hotovosti v provozovně Prodávajícího, v hotovosti dobírkou;
  bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího;
 • bezhotovostně prostřednictvím platebních či jiných systémů třetích osob uvedených na webové stránce; nebo
 • bezhotovostně platební kartou;
 • úhradou vystavené faktury (dostupné pouze pro prodejce s uzavřenou Rámcovou smlouvou).
 1. Společně s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit i náklady na balení a doručení Zboží v souladu se Smlouvou. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.
 2. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná při zadávání Objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny a ostatních nákladů ještě před odesláním Zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.
 4. Po uhrazení kupní ceny a ostatních nákladů vystaví Prodávající Kupujícímu o provedených platbách daňový doklad, který Kupujícímu zašle elektronickou poštou nebo mu jej předá spolu se Zbožím.
 5. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží okamžikem zaplacení jeho plné kupní ceny, ne však dříve, než Zboží převezme.
 6. Je-li Prodávající povinen podle Smlouvy dodat Zboží na místo určené Kupujícím, je Kupující povinen Zboží převzít při jeho dodání. Zboží určené Kupujícím k převzetí v provozovně Prodávajícího je Kupující povinen převzít v místě této provozovny nejpozději ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy bude Prodávajícím informován o možnosti převzetí tohoto Zboží. Kupující je povinen převzít Zboží i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci, či pokud je Zboží zasíláno Kupujícímu opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího Zboží doručováno opakovaně nebo jiným, než smluveným způsobem, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s tímto opakovaným nebo jiným způsobem doručení.
 7. Je-li Kupující v prodlení s převzetím Zboží, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu poplatek za uskladnění ve výši 10 Kč za každý den kdy prodlení trvá, nejvýše však do výše ceny Zboží, a dále má Prodávající právo kdykoliv za trvání prodlení od Smlouvy odstoupit.
 8. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 9. Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.
 10. Žádný z termínů dodání Zboží smluvených mezi Kupujícím a Prodávajícím nelze brát jako fixní závazek ve smyslu ustanovení § 1980 Občanského zákoníku, ledaže je termín za takový výslovně označen a s Prodávajícím sjednán.

Odstoupení od Smlouvy

 1. Tento odstavec se použije pouze v případech, kdy je Kupující spotřebitelem. Je-li Kupující spotřebitelem:
 2. Může odstoupit od Smlouvy do 14 dnů od převzetí Zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí Zboží či provedení platby. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno v této lhůtě na adresu sídla Prodávajícího (Mrštíková 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec) nebo elektronickou poštou na adresu info@instar.tech .
 3. Je oprávněn od Smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním Zboží.
 4. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od Smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo Smlouvy, objednávky nebo daňového dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Jeho doručení Prodávající Kupujícímu potvrdí v textové podobě.
 5. Po odstoupení je Kupující povinen zaslat Prodávajícímu obdržené Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení. Kupující odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zboží by mělo být vráceno Prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu (původní obal však není nutný, není-li to možné).
 6. Prodávající je povinen Kupujícímu vrátit částku plně odpovídající kupní ceně Zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od Kupujícího přijal, nebo způsobem jiným, souhlasí-li s tím Kupující a nevzniknou-li tím Kupujícímu další náklady. S vrácením peněžních prostředků je Prodávající oprávněn počkat do doby, než mu Kupující vrátí Zboží nebo prokáže, že jej odeslal.
 7. Náklady na vrácení Zboží nese Kupující.
 8. Je-li vrácené Zboží poškozeno porušením povinností Kupujícího, je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty Zboží a započíst jej na vracenou částku.
 9. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí Zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.
 10. Není-li Kupující spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit za písemně sjednaných podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím, nebo stanoví-li tak zákon.
 11. Prodávající si vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit v případě, že cena Zboží, jež je jejím předmětem, byla v Obchodě zobrazena zcela zjevně nesprávně (například jako cena za balení s více kusy byla chybně uvedena cena za 1 kus, v ceně je uvedena nesprávně desetinná čárka).

Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy.
 2. Tento odstavec se užije pouze v případě, že Kupující není podnikatelem. Není-li Kupující podnikatelem:
 3. Pokud má převzaté Zboží nedostatky (např. nemá sjednané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady Zboží, za které Prodávající odpovídá.
 4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití. Prodávající neodpovídá za vady, které Kupující sám způsobil.
 5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 6. Nemá-li Zboží sjednané vlastnosti, může Kupující žádat dodání nového Zboží bez vad. Není-li to možné, může Kupující od Smlouvy odstoupit. Neuplatní-li Kupující toto právo, nebo nemůže-li Prodávající dodat nové Zboží bez vad, může Kupující požadovat přiměřenou slevu.
 7. Reklamaci může Kupující uplatnit u Prodávajícího v sídle nebo elektronicky na adrese info@instar.tech. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží. Prodávající Kupujícímu v písemné podobě potvrdí, kdy své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů na uplatnění reklamace v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá Kupující na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně. Kupující bude telefonicky nebo emailem vyrozuměn o vyřízení reklamace.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je zajištěna v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
 2. Rozsah spravovaných a zpracovávaných osobních údajů, jakož i veškeré informace Prodávajícího jakožto správce a zpracovatele vůči Kupujícímu, Podnikateli a Prodejci jakožto subjektům údajů, jsou dostupné zde: https://cebedix.eu/ochrana-osobnich-udaju/.
 3. Kupující je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich případné změně.

  Závěrečná ustanovení

 1. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku. Kupující se se svými stížnostmi může obracet přímo na Prodávajícího nebo na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. K projednávání sporů mezi Kupujícím a Prodávajícím jsou příslušné české obecné soudy.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.
 5. Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 6. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce nebo při registraci.
 7. Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 01. 08. 2021